Kolonowskie
Jak to robimy
Prawo lokalne
Firma wywożąca odpady
Edukacja ekologiczna
Harmonogram wywozów
Składowisko odpadów
Przyszłość
III edycja konkursu "segreguj.pl" - regulamin

 

REGULAMIN KONKURSU

„segreguj.pl  2015/2016”

Edycja III

 

Organizator konkursu: Związek Międzygminny „Czysty Region”

 

Warunki uczestnictwa:

1.    W konkursie mogą brać udział placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) z terenu gminy: Cisek, Izbicko, Kędzierzyn-Koźle, Kolonowskie, Leśnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Ujazd, Walce, Zdzieszowice, które w okresie od 1 września 2015 r. do 20 maja 2016 r. zgromadzą surowce wtórne (makulaturę, puszki aluminiowe) i zużyte baterie.

2.    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie wszystkich wymogów regulaminowych, dotyczących zgłoszenia do konkursu wraz z wymaganą dokumentacją.

3.    Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży makulatury oraz puszek aluminiowych przeznaczone zostaną do dyspozycji placówki oświatowej (płatność gotówkową lub przelewem na konto placówki).

 

Cel konkursu:

·         Zapoznanie dzieci/uczniów z problemem segregacji odpadów komunalnych.

·         Przedstawienie możliwości wykorzystania odpadów komunalnych.

·         Poprawa stanu czystości środowiska poprzez zebranie surowców wtórnych.

·         Wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych zużytych baterii, stanowiących odpady niebezpieczne.

 

Przebieg:

1.    Dzieci/uczniowie zbierają makulaturę, puszki aluminiowe oraz baterie w terminie: 1.09.2015r. – 20.05.2016r. Makulatura powinna być czysta i przewiązana sznurkiem lub zebrana w kartonach/pojemnikach (osobno papier gazetowy i osobno karton). Puszki aluminiowe powinny być czyste i suche, zgniecione i pakowane
w workach, kartonach lub pojemnikach. Zużyte baterie powinny być zebrane
w odpowiednio do tego celu przystosowanych pojemnikach.

2.    Wyznaczony przez Dyrekcję placówki oświatowej koordynator konkursu odbiera
od uczestników zebraną makulaturę, puszki i baterie, prowadzi ewidencję ilościową – waży makulaturę, liczy ile puszek/baterii przynosi każdy uczestnik konkursu
i sumuje liczbę puszek zebranych przez daną grupę. Do odbioru zespołowego podawana jest ilość makulatury, puszek aluminiowych oraz zużytych baterii
w kilogramach, natomiast do zgłoszenia w finale konkursu osób w kategorii indywidualnej, ilość surowca podaje się w następujący sposób: makulatura w kg, puszki aluminiowe w sztukach, baterie w sztukach.

3.    Po każdym odbiorze makulatury, puszek aluminiowych oraz zużytych baterii należy zgłosić ten fakt koordynatorowi konkursu drogą e-mailową (konkurs@segreguj.pl) oraz przygotować kartę odpadu do odbioru.

4.    Makulatura, aluminiowe puszki będą odbierane bezpośrednio przez punkty skupu według harmonogramu lub po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub e-mailowym.

5.    Zbierający może makulaturę oraz puszki aluminiowe oddać do dowolnego punktu skupu pod warunkiem otrzymania karty przekazania odpadu i powiadomieniu o tym fakcie koordynatora konkursu.

6.    Zgłoszenia do konkursu prosimy kierować na formularzach na adres: Związek Międzygminny „Czysty Region”, ul. Portowa 47, 47-205 Kędzierzyn - Koźle. Zgłoszenia należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu lub e-mailowo do koordynatora konkursu.

7.    Każda placówka oświatowa otrzyma login oraz hasło do strony internetowej www.segreguj.pl w celu wpisywania wyników swoich odbiorów.

8.    Z przebiegu akcji należy przesłać dokładne sprawozdanie do 10.06.2016 r. na adres: Związek Międzygminny „Czysty Region”, ul. Portowa 47, 47-205 Kędzierzyn - Koźle. Sprawozdanie należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 (wraz z tabelą odbiorów) do niniejszego regulaminu. Wzór raportu zostanie dostarczony do placówki oświatowej w wersji papierowej jak i elektronicznej.

 

 

Kryteria oceny:

1.    Komisja konkursowa, powołana przez Przewodniczącego Związku Międzygminnego „Czysty Region”, na podstawie przesłanych materiałów, wybierze finalistów zespołowych (placówki oświatowe), które zebrały największą ilość makulatury, puszek aluminiowych oraz baterii w przeliczeniu na jednego uczestnika konkursu (wzór – załącznik do materiałów) oraz finalistów indywidualnych w dwóch kategoriach: przedszkola, szkoły.

2.    Do finału zostaną zakwalifikowane te placówki oświatowe, które oddadzą surowce (makulaturę, puszki aluminiowe) oraz zużyte baterie w następujących ilościach minimalnych:

Jeżeli placówka zbiera wszystkie trzy rodzaje odpadów:

- makulatura – tyle kg ile jest dzieci w przedszkolu lub uczniów w szkole,

- puszki aluminiowe - tyle sztuk ile jest dzieci w przedszkolu lub uczniów w szkole,

- zużyte baterie – tyle kg ile jest dzieci w przedszkolu lub uczniów w szkole, dzielone przez 10.

Jeżeli placówka oświatowa zbiera dwa (z trzech) rodzajów wybranych odpadów:

- makulatura – tyle kg ile jest dzieci w przedszkolu lub uczniów w szkole x 3,

- puszki aluminiowe - tyle sztuk ile jest dzieci w przedszkolu lub uczniów w szkole x 3,

- zużyte baterie – tyle kg ile jest dzieci w przedszkolu lub uczniów w szkole, dzielone przez 5.

Za zbieranie wszystkich trzech rodzajów odpadów placówka oświatowa otrzyma dodatkowo 10% punktów.

      3.   Nagrody indywidualne zostaną przyznane tym dzieciom w przedszkolu i tym uczniom w szkole, którzy oddadzą wszystkie surowce w następujących minimalnych ilościach:

            - makulaturę – 10 kg,

            - puszkę aluminiową – 1 kg,

            - zużyte baterie – 1 kg.

            lub dwa wybrane surowce w ilości:

            - makulaturę – 30 kg,

            - puszkę aluminiową – 3 kg,

            - zużyte baterie – 3 kg.

      4.  Każda placówka oświatowa może zgłosić do finału indywidualnego (w sprawozdaniu)

           do 10 dzieci (przedszkole), uczniów (szkoła).

      5.   Wszystkie odbiory muszą być udokumentowane w formie papierowej oraz wyniki
           poszczególnych odbiorów muszą się pojawić na stronie internetowej   
           www.segreguj.pl w wersji elektronicznej.

6.    Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

7.    Komisja ma prawo przyznania nagrody równorzędnej oraz wyróżnienia dla poszczególnych osób, które brały udział u konkursie.

8.    Wszystkie placówki oświatowe otrzymają dyplom uczestnictwa.

 

Postanowienia końcowe:

1.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu, innego podziału nagród oraz prawo ostateczności podjętych decyzji.

2.    Skład komisji konkursowej ustalony zostanie przez organizatora.

3.    Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2016 roku.


Projekt i realizacja PRONETIX